Regulaminy

Regulamin wypożyczalni internetowej Rosa Deco

określający m.in. zasady zawierania umowy wypożyczenia poprzez Wypożyczalnię, zawierający najważniejsze informacje o Wynajmującym, Wypożyczalni oraz o prawach Konsumenta

 

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

 

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt z Wynajmującym

§ Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Wypożyczalni
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Reklamacje
§ 8 Dane osobowe
§ 9 Zastrzeżenia

 

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Wypożyczalni (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Klient może założyć w Wypożyczalni swoje indywidualne konto. 

Najemca– każdy podmiot wypożyczający artykuły w wypożyczalni i korzystający z usług ROSA DECO
Regulamin – niniejszy regulamin.
Wypożyczalnia – wypożyczalnia internetowa Rosa Deco prowadzona przez Wynajmującego pod adresem https://www.rosadeco.pl

Wynajmujący– KORNELIA FIGURSKA-KŁOS, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ROSA DECO KORNELIA FIGURSKA-KŁOS, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 1181997841, nr REGON 520116421, ul. Górczewska 228A/37, 01-460 Warszawa udostępniający swoje artykuły do wypożyczenia

 

§ 2 KONTAKT Z WYNAJMUJĄCYM

 1. Adres pocztowy: ul. Górczewska 228A/37, 01-460 Warszawa
 2. Adres e-mail: info.rosadeco@gmail.com
 3. Telefon: 50953794

 

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Wypożyczalni potrzebne jest:
 • urządzenie z dostępem do Internetu
 • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

Dla złożenia zamówienia w Wypożyczalni, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail 

 

§ 4 ZAKUPY W WYPOŻYCZALNI

 1. Ceny towarów widoczne w Wypożyczalni są cenami brutto za wypożyczenie towaru.
 2. Wynajmujący zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Wypożyczalni: cena za towar i kaucja zwrotna oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru oraz ewentualna opłata pobierana przez ROSA DECO za wyczyszczenie produktów (zgodna z cennikiem na stronie www.rosadeco.pl w opisie poszczególnych produktów).
 3. W celu weryfikacji dostępności towaru w wybranym terminie, Najemca kontaktuje się z Wynajmującym drogą mailową na adres info.rosadeco@gmail.com. Po sprawdzeniu dostępności, Najemca otrzymuje informację drogą mailową o stanie dostępności produktów wraz z kwotą za wypożyczenie całego towaru oraz kwotą kaucji zwrotnej do uiszczenia.
 4. Kaucja zwrotna pobierana przez Wynajmującego (ROSA DECO) stanowi 100% całkowitej wartości zamówienia i wpłacana jest na rachunek bankowy ROSA DECO niezwłocznie od momentu zaakceptowania umowy i potwierdzenia zamówienia na konto lub za pomocą płatności proponowanych przez Blue Media S.A. w koszyku.
 5. Kaucja zostanie niezwłocznie zwrócona po otrzymaniu przesyłki zwrotnej, w tym produktów w stanie nienaruszonym oraz niezmienionym do Wypożyczalni.
 6. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do potrącenia z kaucji odpowiedniej kwoty za zwrócenie produktów do Wypożyczalni brudnych, niewyczyszczonych, uszkodzonych lub w mniejszej ilości niż pierwotnie.  
 7. Za pojęcie „wyczyszczone” rozumie się w przypadku materiałów: wyprane i wyprasowane produkty, w przypadku szkła i metali: umyte i wypolerowane.
 8. W przypadku niezwrócenia wypożyczonych przedmiotów, o których mowa wszczęte zostanie postępowanie sądowe.
 1. Pozostała wartość zamówienia będzie opłacona najpóźniej 7 dni przed datą planowanej uroczystości na rachunek bankowy ROSA DECO
 2. W przypadku rezygnacji z zamówienia na 14 dni przez planowanym terminem uroczystości z kaucji będzie potrącony bezzwrotny zadatek w wysokości 50% całej wartości kaucji.
 3. Wyceniony zostanie również koszt dostawy na podstawie wielkości i ilości danego zamówienia.
 4. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Najemcę oraz zaakceptowania przesłanej umowy wypożyczenia.
 5. Zwrot produktów z zamówienia do Wypożyczalni i koszty z tym związane leżą po stronie Najemcy. Zwrot następuje w terminie wskazanym w umowie wypożyczenia, lecz nie może nastąpić później niż 3 dni po planowanym terminie uroczystości. Każdy dzień zwłoki w zwrocie będzie się wiązał z potrąceniem z kaucji 100 zł za każdy dzień opóźnienia.
 6. Wynajmujący może zarejestrować się w Wypożyczalni, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać rezerwacji bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu. 

 

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Najemcy:
  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro
  • Płatności Shoper
  • Przelewy24
  • BlueMedia S.A.
  1. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego;
  2. za pomocą karty płatniczej:
  3. za pośrednictwem platformy płatniczej:
  4. gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.
 2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 3. W przypadku wybrania przez Najemcę płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie maksymalnie 7 Dni roboczych od zaakceptowania Regulaminu oraz zawartej umowy wypożyczenia.
 4. Wynajmujący informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 5. Najemca dokonując zamówienia w Wypożyczalni akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Wypożyczającego. Najemca ma prawo wycofać swoją akceptację. 

 

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Wynajmujący jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia jest ustalany między stronami w dodatkowej umowie wypożyczenia.
 3. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Towary zamówione z Wypożyczalni dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Najemca:
  1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej
 5. Najemca może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w terminie ustalonym uprzednio z Wynajmującym.

 

§ 7 REKLAMACJE

 1. Najemca ma obowiązek poinformowania niezwłocznie Wynajmującego po odbiorze przesyłki o ewentualnych brakach lub uszkodzeniach towaru. Wszelkie uszkodzenia lub braki w artykułach zgłoszone po terminie uroczystości nie będą stanowić podstaw do zgłoszenia reklamacji.
 2. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, Najemca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Wynajmującego o wadzie.
 3. Wynajmujący prosi o składanie reklamacji na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu info.rosadeco@gmail.com .
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Wynajmującego, Najemca jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na adres ul. Górczewska 228A/37, 01-460 Warszawa.
 5. Reklamacje dotyczące działania Wypożyczalni należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu. Będą one rozpatrywane w terminie przewidzianym przez Ustawę.
 1. W przypadku zawarcia umowy wypożyczenia między Wynajmującym, a Najemcy, Najemcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, a tym samym zwrotu Towaru. Podstawa prawna: Art. 38 ustawy o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 2. Reklamacje produktów związane z wyglądem i kolorystyką produktów na stronie, które wynikają z pracy obróbki fotografów lub wynikające z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Najemcy nie stanowią podstawy do jej rozpatrzenia.


POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

 

§ 8 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Najemcę podczas korzystania z Wypożyczalni jest Wynajmujący. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Wynajmującego – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Wypożyczalni Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Najemcy przez Wynajmującego, podanych przez Najemcę w związku ze złożeniem zamówienia w Wypożyczalni, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
 • umowa lub działania podejmowane na żądanie Najemcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • ciążący na Wynajmującym obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
 • prawnie uzasadniony interes Wynajmującego, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych przez Najemcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Wypożyczalni. Dane Najemcy podane w związku z zakupami w Wypożyczalni będą przetwarzane do momentu, w którym:

 • przestanie obowiązywać umowa zawarta między Najemcą, a Wynajmującym
 • na Wynajmującym przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Najemcy;
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Najemcę lub Wynajmującego, związanych z umową zawartą przez Wypożyczalnię
 • zostanie przyjęty sprzeciw Najemcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Wynajmującego
 • – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Najemcy przysługuje prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przeniesienia danych do innego administratora 
  a także prawo:
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Najemcy– wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

W celu realizacji swoich praw, Najemca powinien skontaktować się z Wynajmującym przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu. W przypadku gdy Najemca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Najemca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 10 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Najemcę treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Wypożyczalni zamówienie stanowi odrębną umowę wypożyczenia i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu Najemcą, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.Regulamin konta

w Wypożyczalni Rosa Deco

 

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

 

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt z Wynajmującym

§ Wymogi techniczne

§ 4Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe 
§ 7 Zastrzeżenia 

 

§ 1 DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto – uregulowana w Regulaminie nieodpłatna funkcja Wypożyczalni (usługa), dzięki której Najemca może założyć w Wypożyczalni swoje indywidualne konto. 

Najemca - każdy podmiot wypożyczający artykuły w wypożyczalni i korzystający z usług ROSA DECO 
Regulamin - niniejszy regulamin Konta.
Wypożyczalnia– wypożyczalnia internetowa Rosa Deco prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.rosadeco.pl
Wynajmujący- KORNELIA FIGURSKA-KŁOS, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ROSA DECO KORNELIA FIGURSKA-KŁOS, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 1181997841, nr REGON 520116421, ul. Górczewska 228A/37, 01-460 Warszawa udostępniający swoje artykuły do wypożyczenia.

 

§ 2 KONTAKT Z WYNAJMUJĄCYM

 1. Adres pocztowy: ul. Górczewska 228A/37, 01-460 Warszawa
 2. Adres e-mail: info.rosadeco@gmail.com
 3. Telefon: 509537948

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  1. aktywne konto e-mail
  2. urządzenie z dostępem do Internetu
  3. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies 

§4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Najemcy.
 2. Konto daje Najemcy dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Najemcę w Wypożyczalni, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Najemcy.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Wypożyczalni.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Najemcą, a Wynajmującym umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Najemca może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Wynajmującego na adres e-mail: info.rosadeco@gmail.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail info.rosadeco@gmail.com
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Wynajmującego nastąpi w terminie do 14 dni. 

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks 

 

§ 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Najemcę podczas korzystania z Konta jest Wynajmujący. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Wynajmującego – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Wypożyczalni Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Najemcy jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Najemcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes  Wynajmującego, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Najemcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Wynajmujący nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.
 4. Dane Najemcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. Konto zostanie usunięte przez Najemcę lub Wynajmującego na żądanie Najemcy
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Najemcę lub Wynajmującego związanych z Kontem;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Najemcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Wynajmującego
  4. – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 5. Najemcy przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora 
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Najemcy– wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Najemca powinien skontaktować się ze Wynajmującym.
 7. W przypadku gdy Najemca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Najemca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 7 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Najemcę treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Wynajmujący ma prawo do zmiany Regulaminu.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  1. konieczność dostosowania Wypożyczalni do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Wypożyczalni
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji Regulaminu.
 5. Najemca zostanie poinformowany o planowanej zmianie Regulaminu co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Najemca nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Wynajmującego poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Wynajmującemu info.rosadeco@gmail.com, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Najemca zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji gdy Najemca nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Najemcą sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 Regulamin newslettera

Wypożyczalni Rosa Deco

 

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

 

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Newsletter
§ 3 Reklamacje
§ 4 Dane osobowe
§ 5 Postanowienia końcowe

 

§ 1 DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Wypożyczalni, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Wypożyczalni. 
Przedsiębiorca uprzywilejowany - osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.). Wypożyczalnia– wypożyczalnia internetowa Rosa Deco prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://www.rosadeco.pl
Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter. 
Usługobiorca uprzywilejowany  – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.  
Usługodawca - KORNELIA FIGURSKA-KŁOS, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ROSA DECO KORNELIA FIGURSKA-KŁOS, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 1181997841, nr REGON 520116421, ul. Górczewska 228A/37, 01-460 Warszawa. 

 

§ 2 Newsletter

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. W momencie zapisu na Newsletter zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy – z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. W celu właściwej realizacji usługi Newslettera, Usługobiorca jest obowiązany podać swój prawidłowy adres e-mail.
 6. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: info.rosadeco@gmail.com .
 7. Wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

 

§ 3 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: info.rosadeco@gmail.com .
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. 

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie rezultatu oczekiwanego przez Usługobiorcę będącego Konsumentem, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

 

§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z zapisem na Newsletter jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest wysyłka Newslettera. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do świadczenia usługi Newslettera. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć tej usługi.
 4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. Usługobiorca wypisze się z Newslettera;
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Newsletterem;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora 
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 2. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: info.rosadeco@gmail.coml, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 6. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest w języku polskim.
 7. W przypadku Usługobiorcy niebędącego Usługobiorcą uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl